Text legal

Aquest website és propietat exclusiva de GHIA i està protegit, juntament amb els seus continguts, quant a creacions intel·lectuals, per les lleis i tractats internacionals sobre drets d’autor.
Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web, està subjecte a les següents condicions:
El contingut, presentació, organització, compilació, adaptació i conversió digital, traducció, execució, i qualsevol altre element relacionat amb aquest web, constitueix una creació protegida per la legislació aplicable sobre propietat intel·lectual, industrial i altres drets. Cap d’aquests continguts, incloent els textos, imatges, so i qualsevol altre material, ni la totalitat del website, no podran ser total o parcialment reproduïts, distribuïts, comunicats públicament, transmesos, emmagatzemats, o modificats de cap manera sense la prèvia autorització per escrit de GHIA o dels titulars d’aquests continguts.
Això no obstant, els usuaris podran visualitzar en pantalla, descarregar i emmagatzemar la informació continguda en el website, i reproduir-la amb fins únicament privats, excloent d’aquesta autorització tot ús comercial que se’ls pugui donar a aquesta.
La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals, i dels actes que han de ser publicats formalment en la legislació andorrana, sense perjudici de l’eventual aplicació de l’RGPD, i en altres diaris oficials, l’edició impresa o digital dels quals és l’únic instrument que dóna fe de l’autenticitat i contingut.
GHIA no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d’aquesta administració.
GHIA no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus, i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir a aquesta.
© 2021 GHIA.
Tots els drets reservats. GHIA, C.I.F. L-713.684-F Inscrita en el Registre Mercantil d’Andorra, número de registre de la societat 1850, Llibre S-291, Foli 301-310.

CA